Oferta

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Zaktualizowana mapa zasadnicza jest niezbędna przy każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.

INWENTARYZACJE BUDYNKÓW, BUDOWLI, SIECI UZBROJENIA TERENU I PRZYŁĄCZY
Mapa z inwentaryzacją powykonawczą jest wymagana do odbioru technicznego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

WYTYCZENIA BUDYNKÓW, BUDOWLI I OBIEKTÓW LINIOWYCH
Jest to pierwsza z czynności wykonywanych na placu budowy. Wytyczeniu podlega każdy obiekt, który uzyskał pozwolenie na budowę.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
Polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek. Przeważnie celem podziału jest przeniesienie własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

WZNOWIENIA ZNAKÓW GRANICZNYCH
Wznowienie znaków granicznych wykonuje się w sytuacji, gdy dotychczasowe znaki uległy zniszczeniu lub nie można ich odnaleźć.

ROZGRANICZENIA
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

INNE POMIARY
Pomiary: powierzchni, wysokości, objętości mas ziemnych.
Specjalne pomiary na życzenie klienta.